Český jazyk
Deutsch Sprachen
English Language
na úvodní stránku https://krusnoman.cz/
Informace / Novinky

13. května 2024

19. října 2023

21. srpna 2023

23. července 2023

8. května 2023

22. srpna 2022

25. července 2022

8. května 2022

24. srpna 2021

25. července 2021

24. září 2020

24. srpna 2020

4. srpna 2020

26. srpna 2019

22. července 2019

13. května 2019

20. srpna 2018

22. července 2018

13. května 2018

24. července 2017

7. května 2017

25. července 2016

8. května 2016

9. května 2015

21. července 2014

12. května 2014

2. září 2013name
Krušnoman Extreme Punk Triathlon - KOT
Sportareal Kliny - Krušné hory
Krušnoman Cross Triathlon Most
Most - rekreační areál Matylda
Krušnoman Duathlon
Kliny - Krušné hory
Krušnoman Extreme Punk Triathlon - KOT
Kliny - Krušné hory
Krušnoman Cross Triathlon Most
Most - rekreační areál Matylda

Projekt přeměny právní formy spolku Krušnoman triathlon team Litvínov - 2015Projekt přeměny právní formy spolku Krušnoman triathlon team Litvínov

Předmětem projektu je změna právní formy ze spolku na ústav.

 

Spolek Krušnoman triathlon team Litvínov, se sídlem Emy Destinové 617, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov IČ: 269 82 978, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 5265, oznamuje svůj záměr změnit právní formu.

Spolek nebude měnit své sídlo, IČ ani DIČ.

Celý projekt přeměny je ke stažení na níže uvedeném odkazu 

 

V Litvínově dne 9. 10. 2015

 

 

-----------------------------------------

Spolek Krušnoman triathlon team Litvínov

Předseda spolku


Projekt změny právní formy

Spolku Krušnoman triathlon team Litvínov

 

Předseda spolku Krušnoman triathlon team Litvínov, se sídlem Emy Destinové 617, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov IČ: 269 82 978, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 5265 (dále jen „spolek“), jako statutární orgán spolku vypracoval níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento projekt změny právní formy spolku, ve smyslu § 183 a § 3045 zák. č. 89/2012 Sb.

I.

 1. Preambule

 2. Statutární orgán spolku konstatuje svůj záměr uskutečnit změnu stávající právní formy spolku na ústav, a to z vlastních zdrojů vykázaných v účetní závěrce společnosti, sestavené za tímto účelem ke dni 31. 12. 2014.

 3. Statutární orgán dále konstatuje, že všichni členové spolku vyslovili souhlas, aby byl výbor spolku zproštěn povinnosti zpracovat podrobnou zprávu o přeměně.

 4. Statutární orgán dále konstatuje, že pro vyhotovení tohoto projektu jsou splněny všechny podmínky stanovené právními předpisy České republiky, a že není třeba souhlasu žádného správního orgánu.

II.

Firma, sídlo a identifikační číslo spolku před změnou právní formy

Firma: Krušnoman triathlon team Litvínov

IČ: 269 82 978

Sídlo: Emy Destinové 617, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov IČ: 269 82 978

III.

Právní forma, jíž má spolek změnou právní formy nabýt

Po změně právní formy má spolek nabýt právní formy: Ústav.

IV.

Firma spolku po změně právní formy

Po změně právní formy bude firma spolku/ústavu znít: Krušnoman triathlon team Litvínov, z. ú.

 

 

V.

Den, k němuž byl projekt změny právní formy vyhotoven

Tento projekt změny právní formy byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2015.

VI.

Zakládací listina po zápisu změny právní formy do rejstříku ústavů

 

KRUŠNOMAN TRIATHLON TEAM LITVÍNOV, z. ú.

Zakládací listina ústavu

 

Čl. I

Zakladatel

Tomáš Langhammer, r. č. 710107/..., bytem Emy Destinové 617, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

Čl. II

Název a sídlo ústavu

Krušnoman triathlon team Litvínov, z. ú. , (dále jen „ústav“) má své sídlo v obci Litvínov.

 

Čl. III

Vklad

Zakladatel vložil do ústavu peněžitý vklad ve výši 1.000,- Kč (tisíckorunčeských). Peněžitý vklad se stává majetkem ústavu ke dni jeho vzniku. Správou vkladu do vzniku ústavu je pověřen zakladatel.

Čl. IV

Doba trvání ústavu

Ústav je založen na dobu neurčitou.

Čl. V

Účel a předmět činnosti ústavu

Účelem ústavu je podpora sportovního a kulturního života v městě Litvínov, a to především skrze:

 

-          Provozování a rozvoj sportovní disciplíny triatlon

-          Práce s mládeží a rozvoj jejích sportovních schopností

-          Odborná příprava na sportovní soutěže

-          Propagační činnost sportu

-          Výchovně vzdělávací činnost

 

Čl. VI

Orgány ústavu

Orgány ústavu jsou ředitel, správní rada a revizor.

 

Čl. VII

Ředitel ústavu

 1. 1.      Ředitel je statutárním orgánem ústavu, jenž řídí jeho činnost, jedná jeho jménem a rozhoduje ve všech záležitostech, které nespadají do pravomoci správní rady. Jednání jménem ústavu spadající do jeho pravomoci je ředitel oprávněn činit samostatně.
 2. 2.      Ředitel je povinen zajistit řádné fungování ústavu a naplňování účelu, pro nějž byl založen, řádné vedení jeho účetnictví, plnění všech zákonných povinností s jeho činností spojených, minimálně jednou za 6 měsíců informovat o stavu činnosti ústavu správní radu a revizora a plnit další povinnosti stanovené touto zakládací listinou. Za splnění těchto povinností je ředitel odpovědný správní radě.
 3. 3.      Ředitel nemůže být členem správní rady, má však právo účastnit se jejích jednání a prezentovat na nich svá stanoviska.
 4. 4.      Funkční období ředitele je pětileté.
 5. 5.      Správní rada může ředitele odvolat, pokud nezajistil řádné plnění povinností uvedených v odstavci druhém tohoto článku, a to přesto, že byl jejím prostřednictvím k nápravě vyzván, nebo pokud i přes řádné plnění jeho povinností jedná způsobem, který ústav navenek poškozuje.

Čl. VIII

Správní rada

 1. 1.      Správní rada je tříčlenný orgán, který dbá o zachování účelu, pro nějž byl ústav založen a na řádné hospodaření s jeho majetkem.
 2. 2.      Správní rada schvaluje:
 3. a.      rozpočet ústavu,
 4. b.      řádnou a mimořádnou účetní závěrku a
 5. c.       výroční zprávu
 6. 3.      Správní rada rozhoduje o:
 7. a.      zrušení ústavu, za předchozího souhlasu zakladatele
 8. b.      vydání statutu a jeho změnách,
 9. c.       jmenování a odvolání ředitele a stanovení jeho mzdy,
 10. d.      rozdělení hospodářského výsledku,
 11. e.      odměňování členů správní rady a ředitele v závislosti na hospodářském výsledku ústavu,
 12. f.        zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti ústavu a
 13. g.      změně sídla ústavu a to po předchozím vyjádření ředitele.
 14. 4.      Předchozí souhlas správní rady je vyžadován pouze k právnímu jednání, jímž ústav:
 15. a.      nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci,
 16. b.      vlastní nemovitou věc zatěžuje,
 17. c.       nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové nebo
 18. d.      zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem
 19. 5.      Vydání souhlasu či nesouhlasu s jednáním dle předešlého odstavce je správní rada povinna učinit nejpozději do 7 dní ode dne, kdy je k tomuto vyzvána ředitelem
 20. 6.      Jednomyslné stanovisko správní rady je potřeba k:
 21. a.      přijetí rozhodnutí o zrušení ústavu,
 22. b.      přijetí rozhodnutí o schválení statutu,
 23. c.       schválení rozpočtu ústavu a jeho změny
 24. d.      rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku,
 25. e.      rozhodnutí o jmenování a odvolání ředitele ústavu a stanovení jeho mzdy a
 26. f.        souhlasu se zcizením nebo zatížením nemovité věci.

Ve zbylých případech se správní rada usnáší prostou většinou.

 1. 7.      Správní rada se schází pravidelně, alespoň dvakrát do roka. Mimo pravidelné schůze se správní rada může sejít na schůzi mimořádné, konané zpravidla k řešení naléhavých otázek, pokud dá ke svolení této schůze předsedovi podnět ředitel, nadpoloviční většina správní rady nebo revizor.
 2. 8.      Z každého zasedání správní rady je pořízen zápis, který podepíší zapisovatel a předseda. Zápis je zaslán řediteli, revizorovi a zakladateli, a to nejpozději do 30 dnů od skončení zasedání.
 3. 9.      V čele správní rady stojí předseda, kterého si členové správní rady volí ze svého středu. Předseda svolává zasedání správní rady, řídí jeho průběh a stará se o komunikaci mezi správní radou, ostatními orgány ústavu a zakladatelem.
 4. 10. Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel ústavu. Funkční období člena správní rady je pětileté.
 5. 11. Pokud zanikne členu správní rady jeho členství, jmenuje zakladatel ústavu na jeho místo člena nového. Člen správní rady může být jmenován opakovaně. Pokud tak zakladatel neučiní do 2 měsíců od okamžiku zániku členství daného člena, jmenuje správní rada bez návrhu nového člena sama.
 6. 12. Prvními členy správní rady jsou:
 7. a.      Ing. Andrea Langhammerová, r. č. 746019/..., bytem Emy Destinové 617, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
 8. b.       Matěj Langhammer, r.č. 970614/...., bytem Emy Destinové 617, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
 9. c.       Ludmila Langhammerová, r.č. 485625/...., bytem Anglická 345, 436 01 Litvínov

Čl. IX

Revizor

 1. 1.      Revizor je monistický kontrolní a revizní orgán ústavu.
 2. 2.      Revizor zejména:
 3. a.      dohlíží, zda ředitel a správní rada vykonávají působnost podle zákona a v souladu se zakládací listinou a statutem, pokud by vydán,
 4. b.      kontroluje vedení účetnictví a přezkoumává účetní závěrky,
 5. c.       vyjadřuje se k výroční zprávě,
 6. d.      upozorňuje ředitele a správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění a
 7. e.      nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o své kontrolní činnosti.
 8. 3.      Revizor je oprávněn:
 9. a.      nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje,
 10. b.      svolat mimořádné zasedání správní rady, pokud to vyžadují zájmy ústavu.
 11. 4.      Revizor je oprávněn účastnit se zasedání správní rady.
 12. 5.      Revizor je povinen upozornit ředitele a správní radu na veškerá porušení zákonů, zakládací listiny nebo statutu, pokud byl vydán, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti ústavu. Spolu s upozorněním je revizor oprávněn stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu ke sjednání nápravy. Pokud k nápravě nedojde, je revizor povinen neprodleně informovat o zjištěných nedostatcích zakladatele.
 13. 6.      Revizora jmenuje a odvolává zakladatel ústavu. Funkční období revizora je pětileté.
 14. 7.      Pokud zanikne revizorovi jeho funkce před koncem funkčního období, jmenuje zakladatel na jeho místo revizora nového. Revizor může být jmenován opakovaně. Pokud tak zakladatel neučiní do dvou měsíců od zániku funkce, jmenuje nového revizora správní rada.
 15. 8.      Prvním revizorem je:
 16. -          Jakub Langhammer, r.č. 920825/....., bytem bytem Emy Destinové 617, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
 17. Čl. X
 18.       Statut ústavu

Správní rada může rozhodnout o vydání statutu ústavu, v němž upraví vnitřní organizaci ústavu a podrobnosti o jeho činnosti.

 

 

Čl. XI

Účetnictví a výroční zpráva ústavu

 1. 1.      Ústav je povinen ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s hlavním předmětem činnosti, náklady a výnosy spojené s provozem obchodního závodu nebo jinou vedlejší činností a náklady a výnosy spojené se správou ústavu.
 2. 2.      Ústav vyhotovuje a zveřejňuje výroční zprávu, jejímž hlavním účelem je informovat veřejnost o jeho činnosti a hospodaření. Výroční zprávu schvaluje správní rada, přičemž její vyhotovení a zveřejnění uložením do sbírky listin musí být provedeno nejpozději do 6 měsíců od konce účetního období. Za vyhotovení výroční zprávy a její předání správní radě odpovídá ředitel.
 3. 3.      Pokud po zveřejnění výroční zprávy vyjdou najevo skutečnosti, které vyžadují její opravu, je ústav povinen tuto opravu provést a zveřejnit bez zbytečného odkladu
 4.  

Čl. XII

Hospodaření ústavu

 1. 1.      Zisk může ústav použít jen k podpoře činností, pro níž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní správu.
 2. 2.      Ústav se nesmí bez předchozího souhlasu zakladatele účastnit na podnikání jiných osob.
 3. 3.      Ústav nesmí poskytnout zálohu, zápůjčku, úvěr, nebo zajištění dluhu žádnému z členů správní rady, svému řediteli a osobám blízkým.
 4. 4.      Ústav se nesmí podílet na majetkové podpoře politických stran a politických hnutí.

 

Čl. XIII

Zrušení a likvidace ústavu

 1. 1.      Zániku ústavu výmazem z veřejného rejstříku vždy předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez ní. Likvidace není vyžadována, pokud se jedná o zrušení ústavu sloučením, splynutím či rozdělením.
 2. 2.      Mimo případů vyplývajících ze zákona se ústav zrušuje:
 3. a.      dnem, na němž se usnesla správní rada,
 4. b.      sloučením s jiným ústavem nebo rozdělením na dva či více ústavů a
 5. c.       prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
 6. 3.      Za účelem likvidace jmenuje správní rada bez zbytečného odkladu likvidátora. Nesplní-li správní rada tuto povinnost, jmenuje likvidátora příslušný soud.
 7. 4.      Dnem zápisu likvidace a likvidátora do příslušného rejstříku zaniká působnost všech orgánů ústavu a jejich pravomoci přechází na likvidátora
 8. 5.      Po vstupu do likvidace vyrozumí likvidátor o této skutečnosti neprodleně všechny osoby, které jsou touto likvidací dotčeny. Nejpozději do 30 dní od svého zápisu do příslušného rejstříku sestaví likvidátor soupis jmění ústavu a zpřístupní jej v sídle ústavu a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 9. 6.      Likvidační zůstatek bude v celé své výši použit pro veřejně prospěšné účely. To neplatí, pokud likvidační zůstatek nebo jeho část tvoří účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu; v tomto případě se likvidátor řídí pokyny příslušného orgánu, který o daném plnění rozhodoval.

Čl. XIV

Závěrečná ustanovení

 1. 1.      O změnách této zakládací listiny rozhoduje i za existence ústavu zakladatel.
 2. 2.      Není-li rozhodování zakladatele možné, nabývá jeho práva vůči ústavu správní rada. K rozhodnutí správní rady o změně účelu ústavu a jeho zrušení je vyžadován souhlas soudu.
 3.  

VII.

Všechny zvláštní výhody poskytované spolkem

V souvislosti se změnou právní formy spolku dle tohoto projektu změny právní formy nebudou spolkem poskytnuty žádné zvláštní výhody členům statutárního orgánu ani revizorovi spolku.

VIII.

Ředitel, členové správní rady, revizor ústavu

V souvislosti se změnou právní formy spolku dle tohoto projektu budou orgány ústavu:

Ředitel: Tomáš Langhammer, r. č. 710107/....., bytem Emy Destinové 617, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

Člen správní rady: Ing. Andrea Langhammerová, r. č. 746019/......., bytem Emy Destinové 617, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

Člen správní rady: Matěj Langhammer, r.č. 970614/....., bytem Emy Destinové 617, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

 

Člen správní rady: Ludmila Langhammerová, r.č. 485625/......., bytem Anglická 345, 436 01 Litvínov

Revizor: Jakub Langhammer, r.č. 920825/......., bytem bytem Emy Destinové 617, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

 

 

IX.

Účetní závěrka

V souladu s ustanovením § 183 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník byla zpracována účetní závěrka, která byla sestavena ke dni předcházejícímu zpracování projektu změny právní formy tj. ke dni 31. 12. 2014.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Další práva a povinnosti spolku se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.
 2. Změnou právní formy spolku tato právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry.
 3. Právní účinky změny právní formy nastávají v souladu s § 177 zák. č. 89/2012 Sb., dnem zápisu do veřejného rejstříku, tj. do rejstříku ústavů.
 4. Platnost tohoto projektu změny právní formy je podmíněna schválením projektu rozhodnutím členské schůze spolku, o kterém musí být pořízen notářský zápis, jehož přílohou bude tento projekt.
 5. Tento projekt bude uveřejněn na internetové stránce spolku, na adrese www.krusnoman.com/cs/. Tento dokument bude uveřejněn na uvedené internetové stránce až do doby 1 měsíce po podání návrhu na zápis změn do spolkového rejstříku, případně do zápisu do tohoto rejstříku prostřednictvím notáře a budou k dispozici ke stažení a vytištění.
 6. Tento projekt změny právní formy spolku je vyhotoven ve čtyřech vyhotovení, a v jednom originále je k dispozici k nahlédnutí v sídle spolku.

 

V Litvínově dne 9. 10. 2015

 

 

-----------------------------------                                                 

Předseda spolku

 

Generální partneři:


Generální partner - Sportareál Klíny - http://kliny.cz/ Generální partner - Langhammer optik - http://langhammer-optik.cz/ Generální partner - Statutární město Most - http://www.mesto-most.cz/
Generální partner - Sweep - http://www.sweepsport.com/ Generální partner - Coopervision - http://coopervision.cz/ Generální partner - elfetex - https://www.elfetex.cz/ Generální partner - Enervit - http://www.enervit.cz/ Generální partner - Severní Energetická - http://www.7.cz/ Generální partner - Severočeské Vodárny - http://svs.cz/ Generální partner - TKF Praha - http://tkf.cz/ Generální partner - INELSEV - https://www.inelsev.cz/ Generální partner - NEVIX - https://www.nevix.cz/ Generální partner - Vršanská uhelná - http://www.7.cz/ Generální partner - Sovert - https://www.sovert.cz/
Krušnoman Triathlon team Litvínov - Tel.č.: +420 736 227 998 | E-mail: moc.namonsurk@ofni
© 2011 - 2024 | Vytvořil DYNAMIC software